Meny Stäng

Stadgar

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Studio ABC.

§2 Föreningens ändamål och medel

Föreningen har till ändamål att verka för att skapa möjligheter att befrämja konstnärligt skapande och att visa konst i dess vida bemärkelse. Föreningen står självständig gentemot staten, kommunen, religiösa, politiska och privata intressen.

§3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm, Sverige

§4 Medlemskap

Medlemskap är öppet för professionellt verksamma konstnärer och/eller kulturarbetare som gjort skriftlig ansökan och godkänts av styrelsen. Inval sköts av styrelsen och meddelas skyndsamt till den sökande. Medlemskapet i föreningen gäller tills vidare eller tills medlem ej längre önskar vara medlem.

§5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala inträdesavgift i föreningen.

§6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, två ledamöter samt fyra suppleanter. Ordförande väljs på ett år. Övriga ordinarie ledamöter väljs på 2 år. Suppleanter väljs på 1 år. Styrelsen är konstituerande. Styrelseordförande kan sitta som mest sex perioder. Administration och ekonomi handhas av person som avlönas.

§7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Styrelsen ska årligen hålla minst två ordinarie sammanträden varav ett årsmöte. Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och administratör var för sig. Undantag för kostnader som överstiger ett (1) prisbasbelopp då firman tecknas av ordförande och administratör i förening.

§8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

§9 Årsmöte

Årsmöte ska hållas varje år före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte skall utgå minst två veckor i förväg.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av kombinerad protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 10. Val av ordförande i föreningen
 11. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
 12. Val av revisor samt suppleant.
 13. Fråga om valberedning behövs och i förekommande fall val av sådan.
 14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 15. Övriga frågor.

§10 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem som har betalat inträdesavgift senast dagen för årsmötet en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§11 Beslut, omröstning

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid val sker dock avgörandet genom lottning.

§12 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen. Förslag på ändring måste ha skickats ut två veckor före årsmötet för att behandlas. §1 och §2 kan ej komma ifråga för stadgeändring.

§13 Uteslutning

Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet, ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning tas av styrelsen efter att denna utrett vilka grunder för uteslutning som finns. Medlem som hotas av uteslutning ska ges tillfälle att yttra sig. Om medlem inte accepterar styrelsens beslut skall medlare som är acceptabel för alla parter utses.

§14 Upplösning av föreningen

I händelse av att föreningen upplöses ska, sedan föreningens skulder är betalda, föreningen bestämma hur kvarvarande medel ska disponeras. I första hand skall kvarstående medel föras över till annan förening som bedriver liknande verksamhet och med liknande syfte inom Stockholms Stad. Beslutet tas med kvalificerad majoritet vid ordinarie eller extrainsatt stämma.